F-gasser eller drivhusgasser er alle typer gasser som bidrar til å øke drivhuseffekten. KFK- og HKFK-gasser er eksempler på fluorholdige klimagasser som er faset ut, fordi disse gassene bidrar til å bryte ned ozonlaget som beskytter jorda mot skadelig ultrafiolett stråling. Fluorforbindelser som hydrofluorkarboner (HFK) bryter ikke ned ozonlaget, og ble derfor introdusert som erstatninger for KFK og HKFK i første halvdel av 90 tallet. For å redusere utslippene av disse F-gassene og oppfylle EUs mål og forpliktelser om klimaendringer i henhold til Kyotoavtalen, vedtok Europaparlamentet og Rådet den 17. mai 2006 forordning (EF) nr. 842/2006 om visse fluorholdige klimagasser (F-gassforordningen).

Som følge av EU-direktiv om at HKFK-gasser siden 2015 ikke lenger kan etterfylles i eldre anlegg, opplever vi at antall henvendelser har økt relatert til kjøling de siste årene.

Våre kuldeteknikere kan hjelpe med konvertering av eksisterende kjøleanlegg fra HKFK-gasser til den godkjent kuldemedium. Vi kan også hjelpe med prosjektering og installering av nye kjøleanlegg i de tilfellene hvor kjølesystemene er eldre og modne for utskifting.

Prosjektering, installering, forbedring, service og opplæring

Alle våre kuldeteknikere er F-gass sertifiserte. Vi har ekspertise som kan benyttes i alle faser av et kjøleanlegg sitt livsløp, fra prosjektering til service, etterfylling og lekkasjekontroll. Vi vil også hjelpe anleggseiere med informasjonen de behøver for forsvarlig og sikker drift..

Kontakt oss i dag dersom du har behov for en komplett automasjonsleverandør.