En gruppe mennesker som sitter rundt et bord
En gruppe mennesker som sitter rundt et bord

Bærekraft

Vårt arbeid med åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022.

Åpenhetsloven krever at organisasjoner som faller inn under lovens virkeområde skal fremme deres aktiviteter med aktsomhetsvurderinger gjennom å publisere en offentlig redegjørelse. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, samt bidra til å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomhetene håndterer negative konsekvenser på disse områdene. 

Vi jobber med samfunnsansvar hver eneste dag og som leverandør av varer og tjenester vil loven inngå som en naturlig del av vårt arbeid.

Den viktigste oppgaven til Solheim og Larsen klima AS er å drive en økonomisk sunn og bærekraftig virksomhet. Vi tar vårt ansvar innenfor alle de områder som blir berørt av vår virksomhet. Dette gjelder både miljø, samfunnet rundt oss, våre ansatte og forretningsforbindelser.

For å ivareta dette ansvaret har vi laget noen grunnregler for vår adferd:

  • Vi skal drive vår virksomhet med høy integritet og moral.
  • Vi følger de lover og forskrifter som gjelder i de landene der vi har vår virksomhet.
  • Vi har et åpent sinn i dialogen med dem som påvirkes av vår virksomhet. Vi svarer på spørsmål fra utenforstående, og kommuniserer effektivt og innen rimelig tid med de berørte parter. 
  • Vi respekterer FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og anerkjenner vårt ansvar i forhold til våre ansatte og de samfunn der vi har vår virksomhet. 

Innenfor de områder der vi har innflytelse skal vi bestrebe oss på å sørge for at våre leverandører, underleverandører, agenter og andre forretningsforbindelser følger prinsippene i våre etiske retningslinjer. 


Som en sertifisert virksomhet for Miljøfyrtårn, ISO 9001 og ISO 14001 er ansvarlighet forankret i våre styringssystemer, inkludert etiske retningslinjer og bedriftspolicy.
Vi vil alltid yte vårt beste og vil alltid følge opp arbeid som krever gjenoppretting og/eller erstatning. 


Vi arbeider strukturert for å sikre ansvarlig og bærekraftige leverandører. Vi gjennomfører leverandørvurderinger for å kartlegge muligheter og avdekke risiko. Om det avdekkes brudd eller negativ innvirkning samarbeider vi med våre leverandører for å iverksette tiltak.

Vi registrerer og logger avvik i våre styringssystemer, disse gjennomgås og rapporteres i vår årlige gjennomgang, oftere ved behov.

Vi gjennomgår alle rapporter og forespørsler i ledermøter, og i vår årlige gjennomgang i forbindelse med revisjon av styringssystemer.
Solheim og Larsen Klima AS vil fortsette dette arbeidet, for å ivareta vårt ansvar innenfor miljø, samfunnet rundt oss, våre ansatte og våre forretningsforbindelser.

Alle henvendelser i forbindelse med åpenhetsloven vil bli besvart løpende. 

For mer informasjon om hvordan vi i Solheim og Larsen klima AS sikrer dette arbeidet, send en epost til: post@slk.no 

Henvendelse via post kan sendes til: 

Solheim og Larsen klima AS 

Trollåsveien 4 

1414 Trollåsen