Vi utfører service og vedlikehold på de aller fleste typer kjøleanlegg.
SLK AS er F-gass sertifisert firma og alle våre kuldeteknikere er F-gass sertifiserte.

Krav til anleggseiere iht F-gassforordningen

For å redusere utslipp av skadelige klimagasser, har EU og Norge innført regelverket om fluorholdige klimagasser EF nr. 842/2006 F-gassforordningen.

Ytterligere informasjon:

http://miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Veileder/EU-forordningen-om-fluorholdige-klimagasser

I hovedtrekk for anleggseiere betyr dette ansvar for:

OKrav om lekkasjekontroll for stasjonære kjøleanlegg, luftkjølingsutstyr, varmepumper og brannvernutstyr.
Anlegg over 3 kg : kontrolleres hver 12 måned
Anlegg over 30 kg : kontrolleres hver sjette måned
Anlegg over 300 kg : kontrolleres hver tredje måned
(krav til system for deteksjon av lekkasje for anlegg over 300 kg)

Anlegg over 3 kg krav til føring av loggbok.

Fyllingsmengde, type gass, avtappet gass og tilført gass under service og vedlikehold, Resultat av lekkasjekontroll, dato og utførende person, firma. Krav til reparasjon av lekkasjen innen 1 mnd, dokumentasjon på reparasjonen med dato, med mer. Dokumentasjon om skroting, samt avhending av gass.

Anleggseier skal påse at det firma som utfører service og vedlikehold, lekkasjesøking og eventuelt utfører reparasjon av anlegget må være sertifisert. Bedriften skal være sertifisert og personellet som jobber med anlegget skal være sertifisert iht F-gassforordningen.

Myndighetskrav:

Dette er et lovpålagt krav som vil bli fulgt opp av Miljødirektoratet. På oppfordring fra myndighetene skal anleggseier kunne legge frem loggbok for alle anlegg over 3 kg.

Tilsyn:

Etter 01.09.13 vil Miljødirektoratet følge opp at regelverket blir fulgt og gjennomføre risikobasert tilsyn iht F-gassforordningen. Tilsynet rettes mot aktuelle virksomheter som har ansvar for å overholde krav i regelverket, bla anleggseiere av kjøleanlegg, varmepumper og luftkjølingsutstyr samt de som monterer og utfører service og vedlikehold på utstyret.